Superman Đàn Ông Tương Lai (2020)

Tóm tắt

Đó là bình minh của thời đại anh hùng mới và Metropolis vừa mới gặp lần đầu tiên.