Ninja Mỹ 4 Hủy Diệt (1990)

Tóm tắt

Hai Ninjas Mỹ, Joe Armstrong và Sean Davidson, hợp tác để chiến đấu chống lại một tên khủng bố và băng Ninjas đen tối của hắn.