Ninja Mỹ (1985)

Tóm tắt

Chuyện về một người lính Mỹ rất giỏi võ thuật và là một tay lính đánh thuê chuyên nghiệp ở Philippines...