Lôi Chấn Tử Phong Thần Duyên Khởi (2021)

Tóm tắt

Lôi Chấn Tử: Phong Thần Duyên Khởi - Leizhenzi: The Origin Of The Gods (2021) bắt đầu từ thuở xa xưa, lúc này Thiên Tôn dùng linh khí của Đất và Trời bày trận Phong Thần. Người Vũ tộc trời sinh đã được ban cho đôi cánh nhận nhiệm vụ do thám chuyện thế gian trời đất. Một khi loạn thế xảy ra, Vũ tộc sẽ sử dụng đôi cánh Phong Lôi để khởi động trận Phong Thần. Những năm cuối n Thương, hai đứa trẻ Lôi Chấn Tử và Tân Hoàn gánh vác sứ mệnh cao cả của người Vũ tộc, họ muốn sử dụng đôi cánh Phong Lôi cùng sức mạnh Tướng Tinh để mở trận pháp Phong Thần. Cũng từ đây câu chuyện huyền thoại của các vị thần mở ra.