Kế Hoạch Bí Mật (1959)

Tóm tắt

Một kỵ binh trang phục Liên minh được gửi sau dòng liên minh sức mạnh để tiêu diệt một trung tâm đường sắt / cung cấp. Cùng với họ được gửi một bác sĩ ngay lập tức gây ra ác cảm giữa anh và người chỉ huy. Kế hoạch bí mật cho nhiệm vụ được nghe bởi một nam belle người phải được thực hiện cùng để đảm bảo sự im lặng của cô. Các cán bộ Liên minh đều có lý do khác nhau để mong muốn được vào nhiệm vụ.