Du Hành Giữa Các Vì Sao 9 Khởi Nghĩa (1998)

Tóm tắt

Trung úy Data đang tham gia vào một chiến dịch Liên Bang, của chủng tộc So'a giám sát chủng tộc Ba'ku. Họ mặc áo tàng hình để ko ai thấy họ. Đột nhiên Data bỏ áo và hiện thân. sau đó Picard gặp tướng Dougherty, người ra lệnh cho Picard phải ngừng mọi việc lại, thậm chí bằng cách tiêu diệt Data...