Cheyenne Autumn (1964)

Tóm tắt

Sau thời gian chính chiến dài đằng đẵng, cũng đến lúc người da đỏ và chính phủ ký hòa ước. Nhưng có vài kẻ lạm quyền ngăn chặn các nguồn cung cấp nhu yếu phẩm khiến người da đỏ khốn cùng. Tù trưởng buộc phải dẫn bộ tộc đói khát vượt 1.500 dặm từ Oklahoma về vùng đất của tổ tiên Wyoming tìm đường sống. Song chính phủ lại cho đó là hành động nổi loạn và phái quân đại úy Thomas Archer dẹp loạn, 1 mặt các cơ quan truyền thông được lệnh phải nhập cuộc hỗ trợ…