Điệp Vụ Voi Trắng (2022)

Tóm tắt

Điệp Vụ Voi Trắng một cựu thực thi công vụ hàng hải phải đấu tranh với lương tâm và danh dự của mình khi anh ta bị buộc phải làm những việc cho đám đông.